РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Устав на РК НА БЛС Кюстендил Избрана

Lenovo Ideapad - Great Windows 8 Laptop with a Side of Tablet Lenovo Ideapad - Great Windows 8 Laptop with a Side of Tablet

Обновен и приет на 21.04.2010 г. на Годишно отчетно събрание на РК на БЛС Кюстендил.

ГЛАВА ПЪРВА
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
ЧЛ. 1. /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на РК на БЛС гр. Кюстендил.

/2/ РК на БЛС гр. Кюстендил е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина/ЗСОЛЛДМ/.

ЧЛ. 2 /1/ Всички лекари, които упражняват професията си в област Кюстендил, членуват в РК на БЛС гр. Кюстендил.

/2/ Членството на лекари, които не упражняват професията, и на временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.

/3/ Членовете на БЛС могат да се сдружават помежду си или с други лица по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофилен или друг признак.

ГЛАВА ВТОРА

ФУНКЦИИ

ЧЛ.3. РК на Българският лекарски съюз:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

2. представлява своите членове като страна при сключване на договорите със РЗОК по задължителното здравно осигуряване;

3. упражнява контрол по спазване на  Кодекс за професионална етика на лекарите;

4. упражнява контрол по спазването на приети Правила за добра медицинска практика;

5. налага санкциите, предвидени в ЗСОЛЛДМ;

6. съставя и води районен регистър на членовете;

7.участва в организацията и провеждането на квалификационни курсове за лекарите;

8. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;

9. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина;

10. подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда, изпълнява други дейности, решени от събора на БЛС.

ГЛАВА ТРЕТА

Чл. 5. /1/ Районната колегия на БЛС е юридическо лице със седалище гр. Кюстендил.

/2/ Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари.

/3/ Членовете на районната колегия могат да се организират в дружества.

/4/ Дружеството е основна структурна единица на Българския лекарски съюз и се учредява от най-малко десет лекари, по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.

/5/ Дружествата , в зависимост от числеността си, избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник, приет от общото му събрание и съобразен с настоящия устав.

/6/ Дружествата, изградени на териториален принцип се включват в съответната районна колегия като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си, който актуализират на всеки три месеца.

/7/ В дружествата могат да се сформират секции по специалности.

ЧЛ. 6. Органи на районната колегия на БЛС са:

1. Общо събрание на лекарите;

2. Управителен съвет на районна колегия на БЛС;

3. Контролна комисия на районна колегия на БЛС.

4. Комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС.

ЧЛ. 7. /1/ Общо събрание на Районната колегия на лекарите, се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от лекарите на съответната територия.

/2/ Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно. Датата,  мястото на провеждане и дневния ред на общото събрание се определят от Управителния съвет и се публикува в регионален ежедневник и в сайта на РК, като двуседмичния срок тече от датата на публикуване в регионалния ежедневник.

/3/ Извънредни заседания на общото събрание се свикват по решение на УС на РК на БЛС.

/4/ Мандатът на участниците в органите на РК е 3(три)годишен и може да се прекрати от Общо събрание.

/5/ След изтичането на 3 (трите) години,  мандатът  може да бъде продължен до следващото Общо събрание, но не повече от 2(два) месеца.

/6 /Председателя на РК на БЛС Кюстендил,  не може да бъде избиран на една и съща длъжност за повече от 2(два) последователни  мандата.

/7  /Мандатът на лице избрано в органите на РК, се прекратява:

1.   По негово желание с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган

2.   При смърт

3.   При избиране на друга изборна длъжност в БЛС.

4.   При системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повечв от 3(три) отсъствия от заседания на съответния орган, без уважителна причина.

/8/ (1) При предсрочно освобождаване мястото на Председателя на Управителния съвет, то се заема до следващото Общо събрание от един от Заместник - Председателите, избран чрез тайно гласуване с обикновенно мнозинства от Управителния съвет на РК на БЛС Кюстендил, до провеждане на редовното годишно Общо събрание.

         (2) При освобождаване мястото на Зам. Председател, постът му се заема от следващият кандидат избран с най – много гласове на последното Общо събрание.

         (3) При освобождаване мястото на Секретара, то се заема до следващото Общо събрание от член на УС на БЛС Кюстендил, избран с Решение на УС на РК на БЛС Кюстендил.

     (4) При освобождаване мястото на член на УС, мястото му се заема от поредния резервен член, избран на последното Общо събрание.

ЧЛ. 8. /1/ Общото събрание:

1. приема устав и правила за работа на органите на районната колегия;

2. приема бюджета на районната колегия.

3. избира и освобождава председателите и членовете на УС, контролната комисия и комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им – три години.

4. избира делегати за Събора на БЛС, при норма 1 делегат на 75 члена. Колегията добива право на още 1(един) делегат, ако броят на членовете надвишава с повече от 38 кратно на 75 число;

5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на районната колегия и взема решения по тях;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на районната колегия;

7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав.

/2/ Уставът на районната колегия не може да противоречи на устава на БЛС.

ЧЛ. 9. /1/ Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание. При повторна липса на кворум, се насрочва ново Общо събрание, датата на което трябва на бъде в срок до 2 (два) месеца от предходно обявената.

/2/ Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от регистрираните за събранието, делегати.

ЧЛ.10. /1/ Управителният съвет на районната колегия на БЛС се състои от председател, трима заместник председатели, секретар и четирима членове.

/2/ Управителният съвет на районната колегия на БЛС, се свиква на редовни заседания, най-малко 1(един) път на 3(три) месеца и на Извънредни заседания.

/3 /Управителния съвет заседава в присъствието на не по-малко от 2/3 от редовните членове и взема решения по ред, предвиден в правилника по работата му.

ЧЛ.11. Управителният съвет на районната колегия на БЛС:

1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание , устава и законите.

2. организира и води регистъра на районната колегия;

3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС като го актуализира с настъпилите промени;

5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;

6. свиква общото събрание на колегията;

7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;

8. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете си наказания по ЗСОЛС;

9. подпомага работата на дружествата в района и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;

10. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;

11. определя представители на районната колегия за работа в арбитражните комисии по Закона за здравно осигуряване;

12. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;

13. създава условия на членовете за ползуване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;

14. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.

ЧЛ.12 /1/Председателят на управителния съвет на регионалната колегия на БЛС организира и ръководи работата му, представлява колегията и е пълномощник на Управителния съвет на БЛС за съответния район.

/2/Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

/3/ Секретарят:

1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;

2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителния съвет.
 

ЧЛ. 13. /1/ Контролната комисия на районната колегия на БЛС се състои от председател и двама членове.

/2/ Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с устава на районната колегия.

 
ЧЛ. 14. /1/ Контролната комисия на районната колегия:

 
1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;

2. представя пред общото събрание на районната колегия на БЛС отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на УС на колегията;

3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС , или свиква общо събрание на районната колегия.

/1/ Председателят и членовете на комисията се канят на заседанията на УС на районната колегия.

. ЧЛ 15. /1/ Комисията по професионална етика на районната колегия на БЛС се състои от председател и двама членове.

/2/ Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, правилник за дейността и Кодекс на професионалната етика на БЛС.

/3/ Комисията по ал. 1 има следните правомощия:

1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията;

2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;

3. осъществява други функции, възложени й от общото събрание на районната колегия на БЛС.

4. Издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

 
ЧЛ.16 /1/ Редовните заседания на общото събрание на районната колегия и на нейния управителен съвет са открити за членовете на БЛС.

/2/ Заседанията на комисиите по чл. 6 т. 3 и т. 4 са закрити.

ЧЛ.17/1/  Председателят, секретарят, заместник-председателите и членовете на Управителния съвет, председателят и членовете на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на  Районната колегия се избират и освобождават с тайно гласуване с обикновенно  мнозинство от присъстващите в залата делегати, които не  могат да бъдат по-малко от половината + 1 от регистрираните делегати, имащи право на глас.

/2/  Предсрочното прекратяване на мандата им се извършва по реда и условията на чл. 8 ал. 3.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ЧЛЕНСТВО

ЧЛ 18. /1/ Членството в РК на БЛС възниква с вписване в регистъра на районната лекарска колегия.

/2/ Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота.

/3/ Към заявлението за вписване се прилагат:

1. диплома за завършено висше образование;

2. документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 93 от ЗНЗ;

3. диплома за специалност или за научна степен и звание – при наличие на такава;

4. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

5. при подновяване на членство – извлечение от регистъра за наложено наказание;

6. за чужди граждани – документ за постоянно пребиваване в страната и работа в страната;

7. свидетелство за съдимост.

/4/  Лекар, практикуващ на територията на повече от една лекарска колегия, подава заявление  за  вписване и членува в колегия по свой избор, като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай районните колегии  разменят помежду си информацията по регистъра служебно.

/5/  При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно, въз основа на заявление от лицето.

8. Лекарите, граждани на държави членка на ЕС, другите държави от Европейското икономическо пространство и  Швейцария, се вписват в регистъра на РК на БЛС, въз основа на изпратено от Министъра на здравеопазването, уведомление, придружено от копието на документите постъпили в МЗ, по реда на наредбите по чл.186 , ал.5, чл.194, ал.2 и чл.195 ал.2 от ЗЗ.

/6/ Вписването в регистъра на РК на БЛС  се извършва от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.

/7/ Чужди граждани извън ЕС и държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване и документи,  удостоверяващи наличието на изисквания за упражняване на професията, определени в чл.186, ал.3, чл.194, ал.3,4 и 5 и чл.195, ал.3 , 4 от ЗЗ.

/8/ Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната РК на БЛС по месторабота за редовно членство или за уведомление за работа на територия на съответната РК на БЛС, като в противен  случаи, носи отговотрност по смисъла на Кодекса за професионална етика за лекарите.

ЧЛ. 19. /1/ УС на районната колегия на БЛС проверява дали са налице изискванията по чл. 88 и 99 от ЗНЗ за впиване на лекаря в регистъра на колегията.

/2/ Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесет дневен срок от подаването на документите.

/3/ УС на районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.

/4/ Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС може да бъде направен при:

1. неспазване изискванията по чл. 32 ал. 2 и 3 от ЗСОЛС;

2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия – за срока на наказанието.

/5/ Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, които се произнасят с решение в едномесечен срок.

/6/ Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.

ЧЛ. 20./1/ В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;

2. адресът по местоживеене и месторабота;

3. висшето медицинско образование – номер и дата на дипломата;

4. специалността – номер и дата на дипломата;

5. научната степен, научното звание – номер и дата на дипломата, съответно на протокола;

6. наложени наказания по реда на ЗОЛС;

7. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;

8. влезли в сила присъди по дела от общ характер;

9. други обстоятелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване данните в регистъра.

/2/ Лицата, вписани в регистъра на районната колегия са длъжни да заявят промените в подлежащите на вписване обстоятелства в двуседмичен срок от възникването им.

/3/ За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра управителният съвет на районната

лекарска колегия уведомява УС на БЛС в едномесечен срок.

ЧЛ. 21. /1/ Лекари, членуващи доброволно при условията на чл. 3 ал. 2 от устава се записват в отделен регистър на избрана от тях районна колегия след представяне на документите по чл. 18 ал. 3.

/2/ При започване на практика, наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра на практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота, въз основа на заявление от лицето, подадено в седемдневен срок.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛ. 22. Членовете на БЛС имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районните колегии съгласно условията на устава;

2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията;

3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт;

4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;

5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;

6. на достъп до личните си данни в регистъра.

ЧЛ. 23. /1/ Не могат да бъдат избирани и да заемат изборна длъжност в УС, контролната комисия и комисията по професионална етика на районната колегия лица, които са:

1. министри, заместник министри, главни секретари на министерства, директори на здравни заведения;

2. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации;

3. членове на НЗОК и РЗОК , или на доброволен здравноосигурителен фонд или заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им

4. съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително с друг член на изборен орган в БЛС.

5. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;

7. наказани по ЗСОЛС и от изтърпяване на наказанието са изтекли по-малко от три години.

/2/ Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:

1. управителен съвет

2. контролна комисия;

3. комисия по професионална етика.

ЧЛ. 24. Членовете на РК на БЛС са длъжни:

1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса на професионална етика и Правилата за добрата медицинска практика;

2. да спазват устава;

3. да уведомяват УС на районната колегия, в която членуват за промените, свързани с упражняването на професията;

4. да плащат ежемесечно членския си внос;

5. при неплатен членски внос повече от шест месеца членовете на РК на БЛС автоматично се изключват.

ГЛАВА ПЕТА

ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

ЧЛ. 25. РК на Българският лекарски съюз набира средства от:

1. членски внос;

1. наложени глоби по реда на ЗСОЛС;

2. дарения и завещания и други.

ЧЛ.26. /1/ Минималният размер на членския внос и размерът на отчисленията към органите на национално равнище се определят от Лекарския събор.

/2/ Районната колегия определя членския внос на Общо събрание с обикновенно мнозинство от регистрираните на събранието делегати.

/3/ Лекарите пенсионери без допълнителни доходи, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност заплащат намален месечен членски внос, които е равен на месечното отчисление към Централните органи на БЛС + 1 (един) лев.

/4/ Управителният съвет на районната колегия организира събирането на членския внос и внася отчисленията за бюджета на БЛС до 15-то число на всеки месец.

ЧЛ. 27. /1/ Средствата на РК на БЛС се разходват за изпълнение на функциите и задачите му, произтичащи от ЗСОЛСДМ и устава.

/2/ Учредяване или участие на БЛС в търговски дружества или фондации става по решение на Събора на БЛС.

ЧЛ. 28. По приложението на тази глава и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на РК на БЛС гр. Кюстендил , УС приема отделен правилник.


Заключителни разпоредби

1. РК на БЛС гр . Кюстендил, притежава кръгъл печат,  по периферията Български лекърски съюз - Кюстендил.

2. Съюзът се задължава с подпис на Председателя  или упълномощен от него член на УС, задължително скрепен с печата на РК на БЛС Кюстендил.

3. Въпроси не уредени с този устав,  се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани  в  него се уреждат с решения на Лекатския събор, Национални и Управителни съвети и Устав на БЛС.

4. Настоящият устав е приет на 21.04.2010 г. на Годишно отчетно  събрание на РК на БЛС Кюстендил, на основание чл.6 от ЗСОЛЛДМ.

5. Настоящият  устав, влиза в сила от приемането му.